U to vrijeme godišta, mir se svijetu naviješta…

Božićna po(r)uka p. Andrije Wośka SCJ, koordinatora Koordinacije štovatelja Božjega milosrđa

Dragi čitatelji!
Dragi štovatelji Božjega milosrđa!

Ovo je moja Božićna poruka – bolje reći pouka. Ima tri glavne cjeline. Međusobno su usko povezane. I vrijedi pročitati!

Ako ste se već prihvatili čitanja, čitajte do kraja…

Prvo ću pisati o vremenu prije Božića, o Došašću, potom o božićnom vremenu, a na koncu o dočeku Nove godine Gospodnje.

Sasvim na kraju svima ću zaželjeti Čestit Božić i blagoslovljenu novu godinu 2021.

Ova je poruka možda drugačija od onih koje ste dosada čitali. Nemojte odustati. Čitajte dalje.

Započet ću jednom poljskom božićnom pjesmom koju sam uvijek pjevao s roditeljima, braćom i sestrama na Badnje večer – prije odlaska na Polnoćku. Znam mnogo božićnih pjesama: poljskih i hrvatskih…

Pitam ja Vas koji čitate ovaj moj tekst, a što je s Vama? Pjevate li Vi zajedno božićne pjesme? Hrvati imaju predivne božićne pjesme… samo čini mi se da mnogi ne znaju više od jedne kitice. Možda i manje. Davno su zaboravili. Što je, tu je! Ali nema opravdanja. Jedan od sedam glavnih grijeha jest lijenost. A jedan mi je otac trinaestero djece govorio da ima još jedan glavni grijeh u Hrvata, a to je – vjersko neznanje. Ispitajmo savjest. Ne tuđu, već svoju…

Evo te poljske pjesme:

Oj, majušni, majušni, majušni, kano rukavice,
Il´ ko lagani, lagani, lagani mjehurić sapunice.

    Pjevajte mu, svirajte, malenom, malenom…

Zar nije Ti, nije Ti, nije Ti, u Nebu bolje bilo.
Tvoj Tatica voljeni, ljubljeni, dav’o Ti što Ti se snilo.

    Pjevajte mu…

Tamo ptičice pjevaju, pjevaju, tu bijeda samo.
Zadirkuju, draškaju tamo, al´ i na zemlji amo…

    Pjevajte mu…

Tamo postelja mirisna, topla, pokrivač meki.
Ovdje Ti ne može, ne može dati, to sirota Mati.

     Pjevajte mu…

1.   Najvažnije pitanje i odmah odgovor

Sv. Faustina:

Isuse, što je razlog da si zatomio Svoje Veličanstvo da si napustio nebesko prijestolje i prebivaš s nama?“ Gospodin mi odgovori: Kćeri moja, ljubav me dovela i ljubav me drži. Kćeri moja, o, kada bi znala koliko veliku zaslugu i nagradu ima jedan čin čiste ljubavi prema Meni, umrla bi od radosti. To ti govorim stoga da bi se neprestano sjedinjavala sa mnom po ljubavi jer to je svrha života tvoje duše. Taj čin je čin volje. Znaj ovo – čista je duša ponizna. Kada se ponižavaš i sagorijevaš pred mojim veličanstvom, tada te pohodim svojim milostima, koristim svoju svemoć da bih tebe uzvisio. (Dn 576)

2. Vrijeme prije Božića – Došašće

Evo što dalje piše u svom Dnevniku sv. Faustina Kowalska, tajnica Milosrdnog Isusa o vremenu Došašća koje nas je pripremalo za Božić:

Za vrijeme Došašća u mojoj se duši probudila neizmjerna čežnja za Bogom. Moj duh težio je k Bogu svom svojom snagom pohranjenom u momu biću. U to mi je vrijeme Gospodin udijelio mnogo svjetla u spoznaji Njegove osobitosti. Prva Njegova osobitost koju mi je dao spoznati – Njegova svetost. Ta svetost je toliko velika da pred njom dršću sve Vlasti i Sile. Čisti Duhovi zaklanjanju svoje lice i uranjanju u trajno klanjanje, a samo je jedan izraz najvećeg njihova štovanja – SvetBožja svetost razlivena je u Božju Crkvu i na svaku dušu koja u njoj živi – ali ne u jednakoj mjeri. Ima duša koje su potpuno pobožanstvenjene, a ima i onih koje jedva da imaju života u sebi. Drugu osobitost mi je podario Gospodin spoznati – Njegovu pravednost. Pravednost je Njegova toliko velika i prodorna da seže u samu srž stvari i sve se prema Njemu očituje u potpunoj istini i ništa se ne da sakriti. Treća osobitost jest ljubav i milosrđa. I razumjela sam da je najveća osobitost ljubav i milosrđe. Ono povezuje stvorenje i Stvoritelja. Najveća ljubav i ponor milosrđa prepoznaju se u Utjelovljenoj Riječi, u Njegovu otkupljenju čovjeka. I tu sam spoznala da je ta osobitost najveća u Bogu. (Dn 180)

A ti? Jesi li se pripremio za Božić? Je li ti duša puna ili je prazna? Milošću ispunjena ili jedino darovima, dobrom „klopom“, pićem, lampicama, kuglicama – „bajkom i čarolijom“?

Ako se Isus nije rodio u našoj duši uzalud je vjera naša! Kršćanine, kršćanine…

3. Božićno je vrijeme ljubav prevelika

Iz Dnevnika sv. Faustine o Otajstvu Isusova rođenja:

Došavši na Polnoćku, odmah na početku sv. Mise uronila sam u duboku sabranost; vidjela sam betlehemsku spilju ispunjenu velikom svjetlošću. Presveta Djevica s velikom je ljubavlju zamatala Isusa u pelenice, a Isus je još spavao. Tek kad je Majka položila Isusa u jaslice, svjetlost je Božja probudila i Josipa. I on je molio. Ubrzo sam ostala nasamo s malenim Isusom koji je ispružio prema meni Svoje ručice, a ja sam razumjela da Ga treba uzeti u svoje naručje. Isus je prislonio Svoju glavicu na moje srce i Svojim mi je dubokim pogledom dao spoznati da Mu je dobro na mome srcu. U tome je trenutku Isus iščeznuo, a zazvonilo je zvonce za svetu Pričest. Moja je duša gubila prisebnost od silne radosti. (Dn 1442)

Časak prije pretvorbe vidjela sam Majku i malenoga Isusa i starog Djedicu. Presveta mi je Majka rekla ove riječi: „Kćeri moja, Faustino, evo ti dajem najdraže Blago“ – i dala mi malenog Isusa. Kada sam uzela Isusa na ruke, moja je duša doživjela tako neshvatljivu radost da to nisam u stanju opisati. A onda iznenada Isus postaje velik, nagrđen, u mukama. Viđenje je nestalo i bilo je skoro vrijeme za svetu Pričest. Kada sam primila Gospodina Isusa u svetoj Pričesti, čitava mi je duša drhtala uslijed Božje prisutnosti. (Dn 846)

4. Što je to naviješteno o Isusu u Starom Zavjetu, a što piše u Novom Zavjetu o Božiću?

Nagovještaj Mesijinog dolaska iz knjiga Starog Zavjeta:

Iznenada će doći k svojemu Hramu vladalac kojega želite; glasnik Saveza kojega tražite. Evo, on će doći, veli Gospodin nad vojskama. (Malahija 3, 1)

Zato će vam sam Svemogući dati znak: Eto, djevica će začeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel. (Iz 7, 14)

A ti, Betleheme, Efrato, najmanji među Judinim kraljevima, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu, Njegov je početak iz davne davnine, iz dana vječnosti. (Mihej 5, 1)

Danas vam se u Davidovu gradu rodi Spasitelj, Mesija i Gospodin. I ovo neka vam je znak: Naći ćete dijete što je povijeno u pelenice i leži u jaslama. (Lk 2, 11-12)

I Riječ Tijelom postade i nastani se među nama… Vjerujem li ovo?

5. Sveta Misa i Božić

Sv. Faustina:

Odmah na početku svete Mise obuzela me nutarnja sabranost, radost mi je ispunila dušu. Za vrijeme prinosa darova vidjela sam Isusa na oltaru u nestvarnoj ljepoti. Dijete je čitavo vrijemo gledalo sve oko sebe pružajući ručice. U vrijeme pretvorbe – Dijete nije gledalo u kapelicu već u nebo, a nakon pretvorbe ponovo je gledalo u nas, ali nakratko jer, kao i obično, svećenik Ga je prelomio i pojeo. Imalo je bijeli pojas. Drugi dan sam vidjela to isto, a tako i treći. Radost koju sam osjećala u duši teško je izraziti. To se viđenje ponovilo za vrijeme svih triju svetih Misa. (Dn 347)

Bez svete Mise na Božić i druge božićne blagdane nema Božića – naravno za krštenog vjernika!

Ni bez Pričesti, isto tako! Sve je drugo samo „zemaljski kič“ – jer služi čovjekovu užitku, a ne daje slavu Bogu… Isuse, hvala Ti za dar krštenja!!!

6. Sveti Ivan Pavao II. Veliki i njegova zahvala Bogu Ocu za Djetešce

Zahvaljujemo Ti, Oče naš,
za Riječ koja je Tijelom postala
i koja se u betlehemskoj noći nastanila među nama.
Zahvaljujemo Ti za Riječ
kojom od vjekova naviještaš
najsvetiju stvarnost samoga Svog Božanstva.
Zahvaljujemo Ti za Riječ
kojom si odvijeka nakanio stvoriti svijet
da svjedoči o Tebi Samome.
Zahvaljujemo Ti
jer si po Svojoj Riječi uzljubio čovjeka
prije postanka svijeta.
Zahvaljujemo Ti,
jer si po Njemu, po ljubljenome Tvojem Sinu
odlučio obnoviti svo stvorenje,
odlučio otkupiti čovjeka.
Zahvaljujemo Ti, Oče Vjekovječni,
za betlehemsku noć Božjega rođenja
kada je Riječ Tijelom postala
i moć se Otkupljenja nastanila među nama.
„Zahvaljujemo Ti, Oče naš,
za slavni rod Davidov
kojeg si nam dao upoznati
po Isusu – Sinu Tvome”,
rođenom od Djevice
i položenom u jaslice na slamu.
Po tom rodu Davidovu,
po potomstvu Abrahamovu
obećao si izbavljenje
i Tvoj vječni Savez
sa svim ljudima
sa svakim čovjekom na zemlji.
Zahvaljujemo Ti za baštinu Tvoje milosti,
koju nisi oduzeo srcu čovjeka,
već si je obnovio po zemaljskome rođenju
Tvoga Sina –
da bismo po Njegovome Križu i Uskrsnuću
s pokoljenja na pokoljenje
vraćali po grijehu izgubljeno dostojanstvo sinova Božjih
odabrane braće Tvoga vjekovječnog Sina.

(prema: Molitve sv. Ivana Pavla II., bozjemilosrdje.net, prijevod: Jelena Vuković)

7. Alojzije Stepinac – „najsjajniji lik“ Crkve u Hrvata o Božiću

Koliko divne pouke skriva se u rođenju Isusa Krista, Boga i Spasitelja našega! Na nama je da se ova divna ljubav Boga našeg odrazi i u našim srcima i da Mu ljubav uzvratimo ljubavlju, te se s Isusom našim rodimo, na novi i duboki život kršćanski, koji ne zna ništa o grijehu i opačini. Na to nas opominje i ona naša pjesma božićna koja govori: „Dobre volje svaka duša, grijeha neka već ne kuša, nego hvali, diči Boga, što je posl’o Sinka svoga! Sinka svoga, Boga moga, s Ocem Duhom jednakoga, Duhom Svetim začetoga, od Marije rođenoga“

(Prema: Katehetske propovijedi bl. Alojzija Stepinca, prir. Juraj Batelja,
Postulatura bl. Alojzija Stepinca, Zagreb, 2015.)

8. Tjeskoba naroda – strah, nesigurnost, nevjera u Božju Providnost, današnje bolesti i Isusovo rođenje za ljude dobre volje i vjernike danas

Sv. Faustina: 

Ah, kako me silno boli što se duše tako malo sjedinjuju sa mnom u sv. Pričesti. Žudim za dušama, a one su ravnodušne prema meni. Ljubim ih tako nježno i iskreno, a one mi ne vjeruju. Želim ih obasuti milostima – one ih ne žele. Ponašaju se prema meni kao da sam mrtav, iako je moje Srce puno ljubavi i milosrđa. Kako bi bar malo razumjela moju bol, zamisli najnježniju majku koja silno ljubi svoju djecu, a majčinu ljubav ta djeca preziru; promotri njenu bol, nitko je ne može utješit. To je samo blijeda slika u usporedbi s mojom ljubavlju. (Dn 1447)

9. Isus se danas neprestano rađa jedino u tišini ljudskog srca – u čistoj duši

Sv. Faustina:

Isus mi je rekao: Ima duša u kojima ništa ne mogu učiniti. To su duše koje stalno gledaju druge, a ne znaju što se događa u njihovoj vlastitoj nutrini. Neprestano govore o drugima, čak i za vrijeme šutnje koja je određena za razgovor sa mnom. Jao dušama koje ne slušaju moje riječi, nego ostaju same u svojoj nutrini, ne traže me u tišini vlastitoga srca, nego u brbljanju, gdje nikada nisam. Osjećaju svoju praznini, a ne priznaju vlastitu krivicu. Duše u kojima potpuno kraljujem za njih su stalan ispit savjesti. One umjesto da se poprave, srca ispunjaju ljubomorom, a ako se ne opamete – padaju još i dublje. Tada ljubomorno srce postaje srce koje mrzi. I već je blizu ponoru, ljubomorno je na druge duše zbog mojih darova, a samo ih ne zna primiti niti želi. (Dn 1717)

Novo srce i čista duša dobiva se na svetoj ispovijedi ili kajanjem… Jesi li se ispovjedio?

Danas mnogi ljudi (kršćani) žive kao da Boga nema, kao da se Isus rodio nije, kao da nije uskrsnuo!!!

Onda pitam sebe i sve čitatelje: Koji je onda smisao moga postojanja?

10. Tko je shvatio, shvatio je! A onome tko shvatio nije, oduzet će se i ono što je mislio da je shvatio.

Pametnome dosta!

Sv. Faustina:

O maleni Isuse, žarko Te molim, sve zatvori u dubine Svoga neshvatljivog milosrđa. O slatki, maleni Isuse, evo Ti moje srce. Neka Ti ono bude milo i ugodno boravište. O Neizmjerna Uzvišenosti, kako nam se milo približavaš. (Dn 228)

Ovdje ne prijete strašne munje velikoga Jahve, ovdje je slatki, maleni Isus. Ovdje se ne boji nijedna duša, makar se nije umanjilo Tvoja Veličanstvo, nego se samo skrilo. (Dn 845)

O moj Isuse, neka Ti je čast i slava za sve!

11. Čestit Vam Božić i blagoslovljena nova godina!

Sv. Faustina:

U prvom satu Nove godine dršćući i sa strahom pogledala sam u oči ovomu vremenu što dolazi. Isuse, Milosrdni, s Tobom ću poći hrabro i smjelo u borbu i boj. U Tvoje ću Ime sve činiti i sve pobijediti. Bože moj, Dobroto Beskrajna, molim Te, neka me uvijek i u svemu prati Tvoje beskrajno milosrđe. Ulazim u ovu godinu, strah me obuzima od života, ali mi Isus oduzima taj strah… (Dn 859)

Kod nas je običaj za Novu godinu izvlačiti posebnog zaštitnika za čitavu godinu. …na doručku, pošto smo se prekrižili, počelo je izvlačenje zaštitnika. Približivši se sličicama s ispisanim imenima zaštitnika, uzela sam jednu bez razmišljanja. Ipak nisam htjela odmah pročitati… Pogledah nakon malo vremena i pročitah: Zaštitnik za novu godinu: Presveta Euharistija…. (usp. Dn 360)

A koji će to svetac pratiti Tebe, dragi čitatelju, u ovoj novoj godini Gospodnjoj?

12. Za kraj…

Molim Boga za Vas po zagovoru Bogorodice Marije po riječima molitve sv. Faustine. I Vi molite za svoje bližnje:

Marijo, Majko Moja i Gospođo moja, predajem Ti svoju dušu i tijelo, život i smrt svoju, i ono što će nakon nje nastupiti. Sve predajem u Tvoje ruke, o Majko moja; prekrij moju dušu svojim djevičanskim plaštem i udijeli mi milost čistoće srca, duše i tijela. Brani me svojom snagom od svih neprijatelja, a osobito od onih koji svoju zloću skrivaju iza maske krjeposti. O, prelijepi Ljiljane. Ti si moje ogledalo, o, Majko moja. (Dn 79)

Još pouke i upozorenje iz Biblije:

Ako se na mene ne oslonite, održat se nećete! (Iz 7, 9)

I anđelu Crkve u Laodiceji napiši: »Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja: Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta. (Otkr 3, 14-16)

U srcu svakoga čovjeka duboko je ukorijenjena želja za ljubavlju i neprolaznom srećom. Po toj želji ljubljeni Bog poziva nas da svim svojim snagama težimo punini sreće, sjedinjeni s Njim u ljubavi. Stoga „…na tom mladom ljetu veselimo se…“

A evo  još i završetak pjesme koju sam citirao na početku:

Tamo se hranio, hranio, hranio, mlijekom i medom.
Ovdje čeka te, čeka te, čeka, uboštvo s bijedom.

    Pjevajte mu, svirajte, malenom, malenom.

Tamo pio, pio, pio si preslatki nektar.
Ovdje čašu ćeš gorkih suza do dna ispiti.

    Pjevajte mu…

Tamo Ti služili, služili, služili, prelijepi anđeli,
a tu ležiš sam jadan, sam jadan, nikog da Ti što daruje.

     Pjevajte mu…

Pa što Ti se, što Ti se, što to, Gospodine dogodilo.
Da ovaj si bijedni i ubogi svijet, Ti, Djetešce pohodilo.

    Pjevajte mu…

(prepjev s poljskog: Jelena Vuković)

Blagoslovio Vas Svemogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti! Amen!

p. Andrija Wośko, SCJ – dehonijanac,
župnik Župe blaženog Alojzija Stepinca u Kutinskoj Slatini
koordinator Koordinacije štovatelja Božjega milosrđa