“Molitvena mobilizacija” – s krunicom Božjeg milosrđa iz Hrvatske u svijet!

Na poticaj Vijeća stranih misija Berlinske nadbiskupije koje zastupa oko 150.000 katolika stranog podrijetla u toj Nadbiskupiji, Koordinacija štovatelja Božjega milosrđa i internetska stranica bozjemilosrdje.net na svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika Crkve i hrvatskoga naroda, proširuju poziv na “molitvenu mobilizaciju”, molitvu krunice Božjega milosrđa do svetkovine Božjega milosrđa, 19. travnja, pojedinačno ili u obiteljima u Satu milosrđa (15 sati) ili u 20 sati, svim vjernicima diljem svijeta. U tu svrhu pripremljeni su materijali na njemačkom, engleskom, poljskom, španjolskom, talijanskom, francuskom i portugalskom jeziku koji će se elektroničkim putem širiti putem društvenih i medijskih mreža, počevši od stranih misija Berlinske nadbiskupije.

Materijali su dostupni i na stranici bozjemilosrdje.net (google drive), kao i na Facebook stranici Koordinacije štovatelja Božjega milosrđa: https://www.facebook.com/koordinacija.bozje.milosrdje

ENGLESKI JEZIK / ENGLISH LANGUAGE

The Coordination of the Worshipers of Divine Mercy and the portal bozjemilosrdje.net in Croatia invite to the daily prayer of the Chaplet of the Divine Mercy until the Feast of Divine Mercy, April 19, 2020. It can be prayed individually or in families at Hour of Mercy (3 pm) or at 8 pm, deppending on other obligations. 

Encouraged by the promise of the Most Merciful Jesus gave to St. Faustina Kowalska: Oh, what great graces I will grant to souls who say this chaplet… (Diary, 848), we will pray for the grace of the cessation of the coronavirus plague, the healing of the sick, the strength and perseverance of the medical staff and all those who make efforts to overcome the difficulties of life caused by the spread of disease, for the communion, strength, and holiness of the Church in these difficult times.

The Chaplet of the Divine Mercy at Hour of Mercy (3 pm) in Croatia is broadcasted on Croatian Catholic Radio, Radio Marija, Radio Mir-Medjugorje and Laudato.tv, as well as live streamed via the website bozjemilosrdje.net from the Shrine of Divine Mercy in Cracow.

NJEMAČKI JEZIK / GERMAN LANGUAGE

Die Koordination der Anbeter der Barmherzigkeit Gottes und das Portal bozjemilosrdje.net in Kroatien laden zum täglichem Gebet des Rosenkranzes zum Barmherzigkeit Gottes bis zum Fest der Barmherzigkeit Gottes am 19. April 2020 ein. Der Rosenkranz zum Barmherzigkeit Gottes wird allein oder in der Familie um 15 oder 20 Uhr gebetet, je nach Möglichkeit. 

Auf Anregung des “Rates der Muttersprachlichen Gemeinden des Erzbistum Berlin”, der fast 150.000 Katholiken aus verschiedenen Nationen vertritt, erweitern wir die “Gebetsmobilisierung” auf alle Gläubigen aus der ganzen Welt und stellen Flyer auf verschiedene Sprachen zur Verfügung. 

Ermutigt durch die Verheißung des barmherzigen Jesus an Hl. Faustina Kowalska: “Oh, welch große Gnaden werde Ich den Seelen verleihen, die diesen Rosenkranz beten werden” (TB 848), es wird für die folgende Gebetsanliegen gebetet: Beendigung der Coronavirus-Pest Pandemie, Heilung der Kranken, Kraft und Ausdauer des medizinischen Personals und aller, die die sich bemühen, die Schwierigkeiten die durch die Ausbreitung von dieser Krankheit verursacht sind zu lindern, sowie auch für die Gemeinschaft, Stärke und Heiligkeit der Kirche in diesen schwierigen Zeiten.

(Der Rosenkranz zum Barmherzigkeit Gottes wird in Kroatien zur Stunde der Barmherzigkeit (15 Uhr) auf dem Kroatischen Katholischen Radio, Radio Marija, Radio Mir-Medjugorje, sowie Laudato.tv übertragen, wie auch als Liveübertragung aus dem Heiligtum der Barmherzigkeit Gottes in Krakau-Lagiewniki über die Website bozjemilosrdje.net gesendet.)

POLJSKI JEZIK / POLISH LANGUAGE

Koordynacja czcicieli Bożego miłosierdzia i portal bozjemilosrdje.net w Chorwacji wzywa do codziennego odmawiania modlitwy Koronki ku czci Bożego miłosierdzia do Niedzieli Bożego miłosierdzia, 19. kwietnia 2020. roku.

Do modlitwy prosimy pojedyncze osoby jak i całe rodziny o godzinie 15.00 lub o godzinie 20.00, w zależności od możliwości.
Umocnieni obietnicą Jezusa Miłosiernego, daną nam za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej: „O jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę…“ (Dz 848), modlić się będziemy – prosić – o łaske wybawienia nas od choroby koronowirusa…, o uzdrowienie chorych, o siłę i wytrwałość dla pracowaników służby zdrowia, o łaski dla tych którzy podejmują wszystko by pomóc innym w tej zaistniałej sytuacji, za tych którzy pomagają sobie wzajemnie, o siłę i świętość Kościoła w tych cieżkich czasach.

W Chorwacji można odmawiać Koronkę w Godzinie Miłosierdzia (15.00 godzina) przyłączając się do modlitw jakie są organizowane przez HKR (Katolickie Chorwackie Radio), przez Radio Maryja, Radio Mir Medjugorje, oraz przez Laudato Tv, jak również poprzez Video transmisję z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie za pośrednictwem strony internetowej: bozjemilosrdje. net

TALIJANSKI JEZIK / ITALIAN LAGUAGE

Il coordinamento dei devoti della Divina Misericordia e il portale croato bozjemilosrdje.net invitano alla preghiera quotidiana della coroncina della Divina Misericordia fino alla solennità della Divina Misericordia, il 19 aprile di quest’anno. Si può pregare singolarmente o nelle famiglie alle ore 15 o alle ore 20 a seconda delle possibilità.

Incoraggiati dalla promessa di Gesù Misericordioso a santa Faustina Kowalska: «Oh! Che grandi grazie concederò alle anime che reciteranno questa coroncina …» (Diario, 848) verrà pregato per la cessazione della piaga del Coronavirus, la guarigione dei malati, la forza e la perseveranza del personale sanitario e di tutte le persone che si sforzano di alleggerire le difficoltà della vita sorte con il diffondersi della malattia, per l’unità, la forza e la santità della Chiesa in questi tempi difficili.

In Croazia si può pregare l’Ora della Misericordia (ore 15) anche ascoltando la Radio cattolica croata, Radio Marija o Radio Mir-Medjugorje, Laudato tv, nonché seguendo la trasmissione video in presa diretta della devozione dal santuario della Divina Misericordia a Cracovia attraverso il portale web bozjemilosrdje.net.

ŠPANJOLSKI JEZIK / SPANISH LANGUAGE

La Coordinación de los adoradores de la Divina Misericordia y el portal bozjemilosrdje.net en Croacia los invitan a rezar la coronilla de la Misericordia Divina cada día hasta la fiesta de la Divina Misericordia, el domingo 19 de Abril de 2020. Se puede rezar cada uno por su lado o juntos en la familias a las 15.00 o 20.00 depende de las circunstancias.

Animados por la promesa hecha de Jesus Misericordioso a Suor Faustina Kowalska: Oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla… (Diario 848) se va a rezar por la gracia de la terminación del virus Corona, la curación de los malados, la fortaleza y perseverancia del personal médico y por todos esforzándose en superar las dificultades de la vida causadas por el brote de la peste. Se va a rezar también por la comunión, la fortaleza y la santidad de la iglesia en estos tiempos duros. 

En Croacia se puede rezar a la hora de la misericordia (15:00), a través de la Radio Católica Croata, la Radio Maria, Laudato TV y por la transmisión directa desde el santuario de la Divina Misericordia en Cracovia por medio del sitio web bozjemilosrdje.net.

FRANCUSKI JEZIK / FRENCH LANGUAGE

PORTUGALSKI JEZIK / PORTUGUESE LANGUAGE